Algemene voorwaarden Anders Verbinden

Algemeen

Bij het uitvoeren van de dienstverlening en het opmaken van een offerte/opdrachtbevestiging betreffende een begeleiding, advies, coaching traject, en training, workshop etc.. worden in deze algemene voorwaarden de partijen genoemd: gastvrouw en gast.

Gastvrijheid, met een glimlach zijn bepalend bij Anders verbinden en Kristel Binnemans kiest vanuit een oprechte interesse, authentiek en puur ondernemerschap voor deze bewoordingen.

Gastvrouw

Anders verbinden, vertegenwoordigd door de praktijk van Kristel Binnemans

Gast

Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de opdrachtnemer in functie van de geboden dienstverlening.

Dienstverlening

Alle door de gastvrouw aan de gast geleverde dienstverlening waaronder coaching, training, workshops, cursus etc. en alsmede alle andere ten behoeve van de gast verrichte werkzaamheden van welke aard ook, uitgevoerd in het kader van een dienstverlening die niet uitdrukkelijk op verzoek van de gast zijn verricht. Deze kan zowel opgestart worden na telefonisch, schriftelijk en per mail bevestigde wederzijdse acceptatie.

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elk factuur uitgaande van Anders Verbinden.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, aanbiedingen, offertes gebaseerd op de informatie afgeleverd door de gast. De gast staat ervoor garant dat hij alle noodzakelijke informatie naar best vermogen heeft verstrekt tot goede uitvoering van de dienstverlening.

De prijsbepalingen voor een coaching 1op1 is vast bepaald. Als hierbij een verplaatsing naar de gast noodzakelijk en aangevraagd wordt zal dit in rekening gebracht worden als km-vergoeding vanuit de werkelijk gereden aantal km met een voorgaand afgesproken tarief. Het tarief voor een coaching op verplaatsing is vast bepaalt. Aanpassingen kunnen toegestaan worden in wederzijds overleg en akkoord.

Aanbiedingen, prijsbepalingen en offertes voor trainingen, workshops, cursussen zijn vrijblijvend, ze zijn een uitnodiging tot dienstverlening en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ze zijn geldig als de aanvaarding hiervan door de gast schriftelijk wordt bevestigd, geldt dit als een overeenkomst. Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie. De gastvrouw heeft het recht om het aanbod binnen de 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de gast alsnog te herroepen. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst worden enkel schriftelijk aangenomen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, prijsbepalingen, offertes van een training, workshop etc.. zijn steeds in euro’s en exclusief BTW, transportkosten tenzij anders beschreven. Bij een vraag naar verzending worden deze en de bijhorende administratiekosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk word aangegeven of overeengekomen.

Verbintenis

Een dienstverlening met de gastvrouw zal leiden tot een inspanningsverbintenis, deze die men tracht naar best vermogen uit te voeren, niet tot een resultaatsverbintenis. De gast is er aan gehouden haar/zijn overeengekomen verplichtingen en afspraken zodanig na te komen als er door de gastvrouw verlangd kan worden. Het proces ter bevordering van de gewenste resultaten zijn afhankelijk van de eigen inzet van de gast.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gastvrouw het recht bepaalde dienstverlening te laten uitvoeren door een collega, dit steeds in overleg met de gast. Bij ziekte van kan een collega worden voorzien. Door overmacht bij een dienstverlening kan er een voorstel voor een andere dag gebeuren, bij weigering door de gast komt deze te vervallen, en is er alleszins geen recht op een schadevergoeding. De gastvrouw behoud zich het recht de dienstverlening ten allertijden te kunnen annuleren of te verplaatsen zonder schadevergoeding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie in het kader van de overeenkomst, verkregen informatie ten dienste van de dienstverlening. In de kwalitatieve uitvoering van de overeenkomst, heeft de gastvrouw het recht om de uitvoering op te schorten en de extra kosten die hieruit voortvloeien aan te rekenen aan de gebruikelijke tarieven als er onvoldoende informatie vooraf werd doorgegeven.

De gastvrouw is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuiste en onvolledig informatie, tenzij deze vooraf kenbaar is. Bij uitvoering van de dienstverlening op de locatie van de gast of een door de gast aangewezen locatie, dragen alle partijen zorg in het gebruik van de aangewende faciliteiten.

In onderling overleg kan de overeenkomst aangepast worden, als blijkt dat voor de goede uitvoering ervan er wijzigingen nodig zijn. Als er financiële en kwalitatieve gevolgen hier uit voortvloeien, zullen alle partijen hiervan tijdig geïnformeerd worden.

Het volledige bedrag van een dienstverlening is verschuldigd door de gast, bij voortijdige/niet annuleren van minder dan 24 uur voorafgaand. Een andere gast kan zijn/haar plaats innemen.

Facturen en Betalingen

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal deze worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, geldend voor de periode van de dienstverlening, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. De gastvrouw heeft het recht een reis- en verplaatsingsvergoeding in rekening te brengen bij uitvoering van de overeenkomst.

Facturen worden digitaal per mail verstuurd of op papier via de post. Facturen zijn contant betaalbaar op de plaats van de maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld, ongeacht de betaalwijze. Betalingen dienen te gebeuren uiterlijk binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen tenzij anders schriftelijk overeen gekomen werd tussen beide partijen. Wijziging van factuur-, vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk op schriftelijke wijze te worden medegedeeld.

Bij niet betaling van de verschuldigde bedragen binnen de vervaldag, zal de gast automatisch in gebreke worden gesteld. In geval van betalingsverzuim door de gast is de gastvrouw gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden.

Na éénmalige herinnering en zonder motiverende reden zal er een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen lans gerechtelijke weg te incasseren. De eventuele gemaakte gerechtelijke en uitvoeringskosten zijn eveneens voor rekening van de cliënt. Vertraging in de uitvoering van de dienstverlening die niet aan de gastvrouw te wijten zijn geven geen enkel recht tot inhouding van de betaling en een vertragingsboetes.

Verbreking van de overeenkomst

De gastvrouw heeft het recht om zonder opgave van reden een dienstverlening te annuleren. Indien de gast een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft de gastvrouw het recht alle afgesloten dienstverlening stop te zetten zonder enige schadevergoeding.

In geval van voortijdig beëindigen van de dienstverlening, heeft de gast geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. De aangevatte geleverde dienstverlening zal volledig dienen vergoed te worden. De gast is in geval van eenzijdige vroegtijdige verbreking tevens gehouden tot vergoeding met een minimum van een forfaitaire vergoeding van 10% van de totale projectprijs.

Aansprakelijkheid

De gastvrouw aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door verband met haar dienstverlening, tenzij voor de werkelijk geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de met de gastvrouw gesloten overeenkomst en deze die te wijten is door opzet. De gastvrouw is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan uit verstrekte onjuiste onvolledige gegevens. Bij overmacht en vroegtijdig stopzetten van de dienstverlening is de gastvrouw geen schadevergoeding verschuldigd.

Elk schadegeval dient binnen de termijn van 8 dagen schriftelijk ter kennisgeving aan de gastvrouw te gebeuren, met een begroting van de schade, bij gebreke hiervan zal de schade niet worden erkend.

Elke aansprakelijkheid van de gastvrouw voor indirecte, gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. Bij doorverwijzing naar andere collega's gaande van klassieke tot alle aangereikte alternatieve behandelingen, ze zijn aanvullend en vervangen geen consult bij een arts als hierop aangewezen wordt.

Intellectuele eigendom

De door de gastvrouw aangeboden informatie, materialen, designs, documenten etc. en andere rechten van intellectuele eigendom zijn uitsluitend bestemd voor de gast ter uitvoering van de te leveren dienstverlening. De gastvrouw blijft houder van deze rechten en de gast mag deze gebruiken voor het doel waartoe ze aan hem/haar hiervoor verstrekt zijn, deze niet te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen van de auteurs, merk, model, handelsnaam en andere aanduidingen.

De gastvrouw behoudt het recht om bij de uitvoering van de dienstverlening opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt uit gebracht.

Toepasselijk recht en Klachten

Klachten met betrekking door de gastvrouw verleende diensten dienen door de gast binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan de gastvrouw, bij gebreke daaraan zal de klacht als onbestaande worden beschouwd.

Alle vorderingen van de cliënt ten aanzien van de gastvrouw, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van de klacht. Deze termijn kan enkel worden verder gezet door een gerechtelijke actie.

Zelfs in geval van een bewezen zware fout is de schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door de gastvrouw gefactureerd bedrag.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen de gastvrouw en de cliënt. De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van een geschil inzake deze overeenkomst.

Contactgegevens

Voor verzoeken, vragen en meer informatie

Anders Verbinden

Kristel Binnemans

Retieseweg 168a Geel 2440

ON: 0679 549 336

kristel@andersverbinden.be

0469 11 67 07

Deze huidige beschikbare versie algemene voorwaarden is de enige versie die van toepassing is - 2022.08.19