Algemene voorwaarden Anders Verbinden

1. Wat zijn de belangrijkste gegevens van Anders Verbinden?

Kristel Binnemans handelt onder de naam ‘Anders Verbinden’.

De vestiging van Anders Verbinden is gelegen te Retieseweg 168 A, 2440 Geel. Bij vragen kan je terecht op het emailadres kristel@andersverbinden.be of op het telefoonnummer 04 69 11 67 07.

Het ondernemingsnummer van Anders Verbinden is 0679.549.336.

2. Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke contract dat je sluit met Anders Verbinden met betrekking tot elke dienstverlening die Anders Verbinden aanbiedt.

3. Wat biedt Anders Verbinden aan?

De dienstverlening van Anders Verbinden bestaat uit individuele begeleiding, advies, coaching traject, trainingen, workshops, opleidingen… Anders Verbinden werkt ook samen met tpasst vzw. Er kunnen opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met deze vzw waaraan jij kan deelnemen. Anders Verbinden biedt ook loopbaanbegeleiding aan met loopbaancheques.

4. Wat mag ik verwachten van de uitvoering van de overeenkomst die ik heb gesloten met Anders Verbinden?

Elke dienstverlening is een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat Anders Verbinden haar uiterste best doet om de resultaten die jij wenst te zien, te bereiken. Dit is echter geen garantie dat je jouw gewenste resultaten zal bereiken. Het proces om jouw gewenste resultaten te bereiken hangt natuurlijk ook niet enkel af van Anders Verbinden maar ook van jouw eigen inzet.

5. Hoe moet ik betalen en wat zijn de voorwaarden van betaling?

Je betaalt ofwel meteen na de dienstverlening door middel van bancontact of cash. Anders krijg je telkens een factuur waarop alle betalingsgegevens staan. Je dient deze factuur te betalen uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum die op de factuur staat vermeld. De facturen worden per post of per e-mail naar jou verstuurd. Als jouw adres, e-mailadres of andere gegevens veranderd zijn, dien je dit zo snel mogelijk schriftelijk mee te delen aan Anders Verbinden zodat dit kan worden aangepast

Als je een klacht hebt over een factuur, moet je deze binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum met een aangetekende brief aan Anders Verbinden bezorgen. Als je dit niet doet, gaat Anders Verbinden ervan uit dat je deze factuur hebt aanvaard.

6. Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als je, als consument, een ontvangen factuur niet of maar gedeeltelijk betaalt op de vervaldag die staat vermeld op de factuur, zal je eerst een kosteloze herinnering ontvangen, waarbij Anders Verbinden een wettelijke wachttermijn van 14 kalenderdagen in acht moet nemen voor er verwijlintresten en een schadebeding van jou kan worden opgeëist

Als Anders Verbinden een verwijlintrest kan aanrekenen aan jou, mag deze intrest niet hoger zijn dan de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, 2e lid van de Wet van 2 augustus 2022 betreffende de Bestrijding van de Betalingsachterstand.

Als Anders Verbinden een schadebeding kan aanrekenen aan jou, zal voor elke schuld tot 150,00 EUR een bedrag van 20,00 EUR worden aangerekend. Voor elke schuld tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR zal een vergoeding van 30,00 EUR worden gevraagd aan jou plus 10% van het bedrag dat voor die schijf verschuldigd is. Voor elke schuld die je hebt hoger dan 500,01 EUR zal een schadevergoeding van 65,00 EUR worden gevraagd, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan 500,01 EUR. Het schadebeding dat van jou kan worden gevraagd mag nooit meer zijn dan 2.000,00 EUR.

Als Anders Verbinden bedragen verschuldigd zou zijn aan jou als consument geldt dezelfde regeling als hierboven uiteengezet, inzake schadevergoeding en intresten in jouw voordeel. Als je een onderneming bent, ben je van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het openstaande bedrag. Deze verwijlintrest wordt bepaald volgens de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de Betalingsachterstand die semestrieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Als je een onderneming bent, zal je ook een schadeloosstelling moeten betalen aan Anders Verbinden om de invorderingskosten te dekken, die wordt bepaald op 10% van het openstaand bedrag met een minimum van 150,00 EUR per factuur.

In ieder geval is het zo dat als je een deel betaalt, dit bedrag eerst zal worden gebruikt om de kosten, intresten en schadevergoeding te dekken, om daarna pas in mindering te worden gebracht van de hoofdsom die je verschuldigd bent.

7. Wat gebeurt er als ik een dienstverlening annuleer of niet kom opdagen?

Je moet minstens 24 uur op voorhand schriftelijk aan Anders Verbinden laten weten dat je niet kan deelnemen aan een activiteit waarvoor je bent ingeschreven. Zo dien je ook niets te betalen. Doe je dit niet tijdig of laat je helemaal niets weten, dan zal je de volledige prijs van de dienstverlening verschuldigd zijn.

8. Ik heb schade geleden, kan ik Anders Verbinden hiervoor aanspreken?

Anders Verbinden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor elke vorm van schade die je hebt geleden omdat je onjuiste of onvolledige informatie hebt verschaft, behoudens fraude, bedrog of zware fout.

Als jouw schade een direct of indirect gevolg is van overmacht kan je Anders Verbinden niet aansprakelijk houden om deze te vergoeden. Deze gebeurtenis die buiten de macht ligt van Anders Verbinden kan namelijk niet aan haar worden toegerekend. Er is sprake van overmacht als Anders Verbinden haar verplichtingen niet kan nakomen door omstandigheden waarover zij geen redelijke controle heeft, zoals brand, overstroming, oorlog, staking, rellen, embargo, onvermogen om materialen en transportfaciliteiten te bekomen, een epidemie of pandemie, verandering van locatie voor de dienstverlening waarop Anders Verbinden geen vat heeft, of een tussenkomst van een overheidsinstantie (niet-limitatieve opsomming).

Als het bewezen is dat de aansprakelijkheid van Anders Verbinden toch is betrokken, is de schadevergoeding die Anders Verbinden aan jou moet betalen, behoudens opzet, fraude, bedrog of zware fout, beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Anders Verbinden wordt uitgekeerd in deze situatie. Als de verzekeraar geen uitkering toekent of de schade niet door de verzekering van Anders Verbinden wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Anders Verbinden, behoudens opzet, fraude, bedrog of zware fout, beperkt tot het factuurbedrag of bedrag van de door jou betaalde dienstverlening waar de schade uit is ontstaan of mee samenhangt. In ieder geval is gevolgschade onder welke vorm dan ook (zoals o.m. maar niet limitatief: winstderving, verlies aan inkomsten, reputatieverlies ect.) niet te verhalen op Anders Verbinden.

9. Ik heb een klacht over een dienstverlening, gevolgde activiteit, workshop of opleiding, wat moet ik doen?

Je moet je klacht binnen de 8 dagen na de activiteit of dienstverlening per aangetekende brief sturen naar Anders Verbinden. Deze klacht dient voldoende gemotiveerd te zijn.

10. Hoe zit het met de geheimhouding?

De door jou verstrekte informatie wordt door Anders Verbinden altijd vertrouwelijk behandeld. Anders Verbinden conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

11. Hoe zit het met de intellectuele eigendomsrechten van Anders Verbinden?

Anders Verbinden kan informatie, materialen, designs, documenten, opleiden etc. overmaken aan jou. Deze materialen zijn enkel bestemd voor jou in het kader van de dienstverlening. Anders Verbinden blijft houder van de intellectuele eigendomsrechten op deze materialen en jij mag deze enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze aan jou zijn overgemaakt. Je mag deze niet vermenigvuldigen, hergebruiken, wijzigen van auteur, het merk, het model, de handelsnaam of andere aanduidingen verwijderen.

12. Wat als een bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar is?

Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zouden worden verklaard, zou de betreffende bepaling (of het deel ervan) geen deel meer uitmaken van de huidige algemene voorwaarden. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de huidige bepalingen (of het deel van de bepaling) blijven behouden en blijven bindend tussen jou en Anders Verbinden. Als dit gebeurt, verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om de onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de originele bedoeling van de partijen.

13. Wat is het toepasselijk recht en welke rechtbanken zijn bevoegd bij een geschil?

Enkel het Belgisch recht is van toepasselijk. Als je een consument bent, zijn de rechtbanken van jouw woonplaats bevoegd. Ben je een onderneming, dan zijn de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de vestiging van Anders Verbinden gelegen is.

Welke persoonsgegevens we over jouw hebben en wat we hiermee doen, kan je steeds terugvinden in de privacyverklaring van Anders Verbinden. De privacyverklaring kan je steeds raadplegen op de website www.andersverbinden.be of je mag hiervan een kopie vragen.

Download as pdf

Deze huidige beschikbare versie algemene voorwaarden is de enige versie die van toepassing is - 2024.02.01